Privacyverklaring

Voor wie deze privacyverklaring?

Deze privacyverklaring is van toepassing op de organisatie van de Participatiemarkt Haarlem, onderdeel van Spaarne Werkt, en geldt voor alle processen en gegevensverzamelingen.

Waarom deze privacyverklaring?

Wij zijn ervoor verantwoordelijk uw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen. Wij moeten daarbij voldoen aan de relevante, nationale en Europese wet- en regelgeving. Wij willen onder andere transparant zijn over de soorten gegevens die wij verwerken, de doelen voor de verwerking, met wie wij gegevens delen en welke rechten u heeft ten aanzien van uw eigen gegevens. In deze privacyverklaring informeren wij u hierover. Heeft u na het lezen van dit document nog vragen? Neem dan contact met ons op.

 1. Soorten gegevens

Wij verwerken (mogelijk) de volgende persoonsgegevens van u:

Contactgegevens zoals naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres;

 1. Doelen van de verwerking van gegevens

Persoonsgegevens worden voornamelijk verzameld en verwerkt in het kader van de uitvoering van de Participatiewet, om wettelijke verplichtingen na te komen, voor de sluiting en uitvoering van een overeenkomst en in sommige gevallen voor marketing- en/of communicatie-activiteiten.

Als u contact met de Participatiemarkt Haarlem opneemt per e-mail of via de website van de Participatiemarkt Haarlem dan hebben wij vaak contactgegevens, zoals uw telefoonnummer en e-mailadres van u nodig om u goed van dienst te kunnen zijn. We gebruiken de gegevens alleen voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt. We bewaren niet meer gegevens dan noodzakelijk is en doen dit niet langer dan nodig is.

 1. Rechtsgronden voor verwerking van gegevens

Wij gebruiken tenminste een van de volgende gronden voor de verwerking van uw persoonsgegevens:

 • Het uitvoeren van een overeenkomst;
 • Het kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting die op ons rust, bijvoorbeeld de Participatiewet of het voldoen aan onze wettelijke zorgplicht;
 • De uitdrukkelijke toestemming die u hebt gegeven om gegevens te verwerken voor specifieke doeleinden. Deze toestemming kunt u altijd weer intrekken;
 • Voor de behartiging van het algemeen of gerechtvaardigd belang in het kader van onze bedrijfsvoering of die van een derde. Wij maken hierbij steeds de afweging tussen uw belangen en die van ons. Onze belangen betreffen onder andere de zorgvuldige uitvoering van overeenkomsten met u.
 1. Opslag en bewaartermijn van persoonsgegevens

Wij bewaren uw persoonsgegevens alleen zolang en voor zover wij deze nodig hebben. Gegevens die wij noodzakelijkerwijs nodig hebben, bewaren wij in ieder geval gedurende de looptijd van onze relatie of overeenkomst. Als onze relatie of overeenkomst eindigt, dan bewaren wij de gegevens gedurende de wettelijke bewaartermijnen die voor ons gelden.

 1. Foto- en filmopnamen

Participatiemarkt Haarlem hanteert een streng beleid ten aanzien van het doen van foto- en filmopnamen. Uitsluitend met toestemming van betreffende persoon en voor externe bedrijven tevens toestemming van de unitmanager/teamleider mogen opnamen gemaakt worden.

 1. Cookies

Onze website gebruikt cookies. Cookies zijn kleine bestandjes waar we informatie in kunnen opslaan,  zodat u die niet steeds hoeft in te vullen. En we kunnen er ook mee zien dat u ons weer bezoekt. Wanneer u onze website voor het eerst bezoekt, tonen wij een melding. Hierbij  vragen we om uw akkoord voor het gebruik van deze cookies.

 1. Nieuwsbrief

Via de website kunt u zich abonneren op onze nieuwsbrief. Dit abonnement kunt u op ieder moment opzeggen. Iedere nieuwsbrief bevat een afmeldlink. Uw e-mailadres staat op een abonneelijst die alleen wordt gebruikt voor het versturen van de nieuwsbrief. Meldt u zich af? Dan wordt uw e-mailadres verwijderd.

 1. Informatie, wijziging en bezwaar

U heeft specifieke rechten ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens. Hierover kunt u altijd contact met ons opnemen. Dat geldt zeker ook voor de volgende onderwerpen:

 • Of wij uw persoonsgegevens verwerken;
 • De manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken;
 • Inzage in de persoonsgegevens die wij van u verwerken;
 • Bezwaren tegen het verwerken van uw persoonsgegevens;
 • Aanpassing van uw persoonsgegevens als deze (mogelijk) onjuist zijn verwerkt;
 • Beperking van uw persoonsgegevens;
 • Verwijdering (wissen) van uw persoonsgegevens;
 • Overdracht van uw persoonsgegevens aan uzelf of aan een andere organisatie op uw verzoek.

Dit verzoek dient schriftelijk te worden gedaan. Dit kan door een mail te sturen naar: fg@spaarnewerkt.nl of per post naar Spaarne Werkt, t.a.v. Functionaris Gegevensbescherming, Postbus 297, 2130 AG Hoofddorp.

Let op: Het kan zijn dat wij niet in alle gevallen tegemoet kunnen komen aan een verzoek. Als dit het geval is zullen wij u dit gemotiveerd laten weten.

 1. Beveiliging van uw gegevens

Wij hebben adequate, technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beveiligen. Hierbij mag u onder andere denken aan inlogprocedures op systemen van Spaarne Werkt met unieke gebruikersnaam en wachtwoord.

 1. Verstrekken van gegevens aan derden

Participatiemarkt Haarlem verstrekken uw persoonsgegevens niet aan derden zonder dat u daarvoor toestemming heeft gegeven, tenzij Participatiemarkt Haarlem daartoe een bevoegdheid heeft op grond van een wettelijke bepaling.

Met organisaties die – in opdracht van Participatiemarkt Haarlem – uw gegevens verwerken, sluiten wij een verwerkersovereenkomst. Participatiemarkt Haarlem blijft verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Externen partijen die de persoonsgegevens onder onze verantwoordelijkheid verwerken, doen dit uitsluitend voor doelen en onder voorwaarden die wij met hen hebben afgesproken. Dit leggen wij vast in schriftelijke overeenkomsten.

 1. Wijzigingen van de Privacyverklaring

Het kan voorkomen dat wij deze privacyverklaring in de toekomst wijzigen. Op onze website vindt u steeds de meest actuele privacyverklaring.

 1. Klachtrecht

Bent u het niet eens met de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken of omgaan met uw rechten als klant? Neem dan in ieder geval contact met onze functionaris gegevensbescherming.

U kunt ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Kijk daarvoor op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Aantal matches met organisaties

139